ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ φ -GOLDEN RATIO phiφ / phi

\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.61803\,39887\ldots


ΙΠΠΟΣ / EQUUS 

 \frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} \equiv \varphi. 


 Αριθμοί / NumbersΑριθμοί / Numbers (music by Wim Mertens)